תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "תמלוגים" Tamlogim.co.il ("האתר").

האתר מופעל ובבעלות חברת אשכולות, החברה לזכויות מבצעים של אמנים ישראל בע"מ, ח.פ. 520043126 ("החברה"), המשמשת כארגון האמנים המבצעים היציג בישראל ומייצגת על פי חוק את זכויות המבצעים של כל האמנים והאמניות המבצעים בישראל.

השימוש באתר כפוף לתקנון זה ("התקנון") ולמדיניות הפרטיות של האתר. על המבצע פעולה כלשהי באתר ("אתה" או "המשתמש") לקרוא את תקנון זה במלואו ובקפידה, לפני השימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שהתקנון מהווה הסכם מחייב בינך לבין החברה, וכי ככל שאינך מסכים להוראה כלשהי מתקנון זה, עליך להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתקנון, כפי נוסחו מעת לעת.

1.  כללי

1.1. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

1.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת. הודעה על עדכון התקנון תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את התקנון לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי בתקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של התקנון.

1.3. רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה ואת האתר. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

1.4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות של המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. מטרת האתר

האתר נועד לייעל את הדיווח אודות בעלי זכויות ביצירות באמצעות מערכת מתקדמת המאפשרת הזנה מבוקרת של מידע והתממשקות באופן אוטומטי למערכות המידע של החברה וכן של ארגונים אחרים לניהול זכויות משותפות של יוצרים ומבצעים ("המערכת" ו-"ארגוני התמלוגים", בהתאמה), והכל לשימושם של בתי הפקה, גופי שידור, מפיקים, ארגונים וכל מי שמשתמש ו/או מדווח על יצירות וביצועים אומנותיים בתחומי האודיו והאודיו ויזואל (Visual).

האתר יוצר כלי דיווח בלבד ואינו מטפל בחובות המהותיות הנוגעות לתשלומי התמלוגים ואין בשימוש באתר כדי לפטור את המשתמשים מהחובות לתשלום תמלוגים בהתאם לכללים, למדיניות ולמחירונים של ארגוני התמלוגים השונים ו/או של בעלי זכויות שאינם מיוצגים על ידי ארגוני תמלוגים.

3.  המשתמשים

3.1. רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו דואר אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט ומספר טלפון נייד פעיל ("משתמש").

3.2. כדי להשתמש באתר יש להירשם לאתר בטופס הרשמה מקוון בכתובת https://tamlogim.co.il/הצטרפות/ וזאת בין היתר, בכדי שפרטיהם יישמרו לדיווחים עתידיים. על המשתמש יהיה למלא, בין היתר את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, שם הארגון אליו המשתמש משתייך וכן כל פרט נוסף כפי שתורה על כך החברה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכן לאשר את קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה.

3.3. לשם השלמת הליך הרישום, לאחר שליחת טופס ההרשמה וקביעת שם משתמש וסיסמא, יקבל המשתמש מסרון (הודעת SMS) עם קוד אימות אותו יידרש להזין לצורך הכניסה לאתר (הליך אימות דו-שלבי). יודגש כי כל כניסה על-ידי המשתמש לאתר תלווה בהליך אימות דו-שלבי כאמור. מובהר כי חל איסור לשתף ו/או לפרסם את שם המשתמש, הסיסמא וקוד האימות.

3.4. מבלי לגרוע מכלליות מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:

(א)  ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

(ב)  הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

(ג)   מסירת פרטים שגויים במתכוון;

(ד)  ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או בחברה ו/או בבעל זכויות ו/או בצד ג' כלשהו.

4.  טפסי הדיווח

4.1. בכדי להפיק טופס דיווח אודות שימוש ביצירה, יש לבחור תחת לשונית "טופס חדש" את סוג היצירה אודותיה מבוצע הדיווח.

4.2. בהתאם לסוג היצירה הרלוונטית, יש להזין את שם הגוף המדווח וכן מידע אודות היצירה כגון: שם, סוג, אמנים מבצעים המשתתפים ביצירה, יוצרים בתחומי האודיו והאודיו ויזואל, בעלי מסטר וכיוצ"ב ("בעלי הזכויות").

4.3. בסיום מילוי טופס הדיווח, יופק טופס דיווח אותו המשתמש יוכל לשמור ולשלוח באופן עצמאי לארגונים השונים אליהם נדרש הדיווח. טופס דיווח כאמור יישלח במקביל לכתובת המייל אותה הזין המשתמש בעת הרישום לאתר.

5.  דיווח

5.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏4.3 שלעיל, לאחר הפקת טופס הדיווח, הטופס ידווח לאשכולות לשם דיווח אודות שימוש משותף ביצירה, וכן לכל ארגון תמלוגים נוסף עמו לחברה יהיה ממשק ממחושב, כפי שעשוי להיות מעת לעת ושיפורסם באתר החברה.

5.2. מובהר כי החברה אינה נושאת באחריות לדיווח, להגעת טפסי הדיווח ליעדם ולשימוש שייעשה כל ארגון תמלוגים בטופס הדיווח. עוד מובהר כי לכל ארגון דיווח כללים ונהלים החלים עליו ומשכך החברה גם אינה מתחייבת שהשימוש במערכת ימנע קבלת בקשות ושאלות  מארגוני התמלוגים השונים.

6.  יצירת קשר עם החברה

ניתן ליצור קשר עם החברה בימים א'-ה', בין השעות 09:00 עד 17:00 בכל אחת מן הדרכים הבאות:

(א) בטלפון: 03-5253737

(ב) בפקס: 03-5285169

(ג) בדוא"ל: eshkolot@eshkolot.co.il

(ד)  בכתובת: הרוקמים 25 חולון. מיקוד 5885848.

7.  אחריות המשתמש

7.1. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית, ולכך ששימוש באתר, לרבות הסתמכות על שליחת טפסי הדיווח לארגוני התמלוגים והגעתם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

7.2. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם.

7.3.  החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה מסוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט, בקווי תקשורת, ברשת סלולרית, ברשת תקשורת אלחוטית, במכשיר נייד (לרבות נזק הנגרם למכשיר נייד מהכניסה לאתר או השימוש בו, לרבות מחיקת מידע וצורך בפרמוט המכשיר), בחומרה (לרבות שרתים של החברה) או בתוכנה או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת או תיקונים באתר. החברה לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא, לרבות לתוצאתם, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר או איזה מהתכנים בו לא יהיה זמינים בעת מסוימת או לתקופה כלשהי.

7.4. החברה לא תהיה אחראית בגין וירוסים ו/או קלקולים שיגרמו למחשב המשתמש ו/או לתוכנת המשתמש, במישרין ובעקיפין, כתוצאה משימוש באתר ו/או גלישה בו.

7.5. בעצם השימוש באתר, המשתמש מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

7.6. המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים, לרבות הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש באתר וכן בקשר עם כל הפרה של תקנון זה.

7.7.  מובהר כי השימוש באתר, מיועד לייעול הדיווח בלבד ואינו פוטר את המשתמשים ו/או מי מטעמם מלהסדיר את תשלום התמלוגים מול ארגוני התמלוגים ו/או בעלי זכויות אחרים אשר אינם מיוצגים על ידי גופי תמלוגים.

7.8. מובהר כי תהליך התמלוג עצמו הינו תהליך מורכב הכולל מספר גורמים, כאשר הוא אינו מתבצע הלכה למעשה באתר, אלא עד ידי כל גוף תמלוגים בנפרד ובין אם אתה משתמש במערכת שלנו או לא, יתכן ויהיה צורך לקיים תקשורת ישירה עם גופי התמלוגים ולהתמצא בזכויות אותן הם מייצגים ובתנאי וחובת ההתקשרות עמם.

8. שימוש בלתי מורשה באתר

8.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

8.2. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

8.3. אין לבצע שינויים או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה, לאתר או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

8.4.במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין של משתתף באתר ו/או  העובר על תנאי שימוש אלו, לרבות לצורך הטעית ארגוני התמלוגים ו/או מי מטעמם, רשאית החברה לחסום את המשתמש לאלתר וללא כל הודעה נוספת.

8.5. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות התקנון או כל דין, לרבות מקום בו המשתמש השתמש באתר לצורך הפקת טפסי דיווח מוטעים, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט בה כדי להגן על קניינה או על זכויותיה או על זכויות צדדים שלישיים, לרבות העברת פרטי המשתמש לגופי האכיפה הרלוונטיים.

8.6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

 

9. אחריות

9.1. האתר, לרבות המערכת, מוצעים למשתמשים כפי שהם, והחברה אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בהם ו/או להסתמכות המשתמש עליהם. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בהם ו/או להסתמכותו עליהם, לרבות לעניין מילוי טפסי הדיווח, שליחתם והגעתם לארגוני התמלוגים.

9.2.  המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים, לרבות הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש באתר וכן בקשר עם כל הפרה של תקנון זה.

9.3.  השימוש באתר אינו מחליף ייעוץ משפטי ו/או אחר. אחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת. מוסכם בזאת, כי באמור בפרסומים השונים הנכללים באתר או באתר אשכולות, ככל שיהיו, משום ייעוץ ו/או מתן חוות דעת.

9.4. החברה פועלת במידת האפשר על מנת שטפסי הדיווח יגיעו לארגוני התמלוגים, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או תקלה בדרך העברתם, והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך. מובהר אין להסתמך באופן בלעדי על האתר ו/או המערכת לשם שליחת טפסי הדיווח וכי באחריותו הבלעדית של המשתמש לשלוח את טפסי הדיווח בעצמו ולוודא הגעתם לארגוני התמלוגים השונים.

9.5. החברה לא תהיה אחראית  בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות שליחת טופס הדיווח ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

9.6. החברה, לרבות האתר, אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של ארגוני התמלוגים ו/או צד ג' כלשהו בקשר עם הדיווחים, והמשתמש פוטר בזאת את החברה והאתר מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לטפסי הדיווח, לרבות לעניין נכונותם, תקינותם, שליחתם, והשימוש שייעשה בהם על-ידי ארגוני התמלוגים ו/או צד ג' אחר.

9.7. המשתמש פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל נזק הקשור בשימוש באת, גם אם האחריות בגינו חלה עליה על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.

10.  סודיות, פרטיות ואבטחת מידע

10.1. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ובכל הנוגע לאיסוף ועיבוד מידע אישי פועלת בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של החברה.

10.2. החברה מיישמת אמצעים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים. יחד עם זאת, המידע השמור על גבי המכשיר או הציוד האחר של המשתמש שבאמצעותו הוא עושה שימוש בשירותים איננו מוגן באמצעות אמצעים אלו והמשתמש אחראי להגנתו. לשם כך, מומלץ להתקין אמצעי אבטחת מידע על גבי ציוד המשתמש, כגון אנטי וירוס והגנה על סיסמאות.

11. קניין רוחני

11.1. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתקנון זה.

11.2. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

11.3. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, התכנים של האתר, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גופן, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים.

11.4. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

11.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏11 זה, מובהר כי אין בשימוש במערכת הדיווחים כדי לשנות מזכויות הקניין הרוחני נשוא הדיווחים  או להעניק זכות כלשהי בהן לחברה.

12. שונות

12.1. על המשתמש לעשות שימוש חוקי בלבד באתר ובדרך שאינה מנוגדת להוראות כל דין או תקנון זה.

12.2. במידה שסעיף כלשהו בתקנון יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות התקנון; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

12.3. ככל שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מהתקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

12.4. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הוא בבתי משפט מוסמכים בתל אביב-יפו. מובהר כי האמור בפסקה זו חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

12.5. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתקנון, ביצועם, פירושם, וכל עניין הקשור או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד וזה ייקבע בהתאם להוראות הדין הישראלי.

12.6. החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי התקנון, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.